Νομική βάση επεξεργασίας δεδομένων
Εισαγωγή
H Επιχείρηση με επωνυμία “Ζενιάκιν Ντένις”, με Α.Φ.Μ 142480580 είναι ο ιδιοκτήτης της παρούσας ιστοσελίδας και στο εξής θα αναφέρεται ως “η Επιχείρηση” ή “DartHost”. Οι χρήστες ή επισκέπτες των εταιρικών ιστοσελίδων της DartHost θα αναφέρονται ως “ο Πελάτης”, ασχέτως αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών ή προϊόντων από την Επιχείρηση μας. Η συγκεκριμένη δήλωση εχεμύθειας αφορά στους πελάτες που εξυπηρετεί η Επιχείρηση αλλά και στους απλούς επισκέπτες των ιστοχώρων της.

Η Επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες ίντερνετ, διαφημιστικές, φωτογραφίσεις και βίντεο, υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων (web hosting), προωθητικες ενεργειες, SEO (Search Optimized Engine) και τεχνικής υποστήριξης για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών της.

Η Πολιτική Ασφάλειας του “DartHost”έχει ως γνώμονα:
τις σχετικές διατάξεις του Εθνικού Δικαίου περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και περί διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ενδεικτικά αναφέρουμε τον Ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον Ν. 3471/2006 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ισχύουν σήμερα,
τους Κανονισμούς Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της Α.Δ.Α.Ε. όπως έχουν δημοσιευτεί στα ΦΕΚ 87 & 88/26-1-2005 και ισχύουν, το Π.Δ. 47/2005),
τις σχετικές διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου (Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων/ΓΚΠΔ – 2016/679).
Τα σχετικά κείμενα είναι δημοσίως διαθέσιμα και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των αρμόδιων εποπτικών/ελεγκτικών Αρχών, ήτοι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ, www.dpa.gr), της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε., www.adae.gr) και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ., www.eett.gr). Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών της εταιρείας μας διαμορφώνεται βάσει των ως άνω διατάξεων, και αναπροσαρμόζεται σε περιοδική βάση, ανάλογα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι επισκέπτες καθώς και τα εγγεγραμμένα μέλη στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου https://DartHost.eu, με την επιφύλαξη των διατάξεων:
του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1999 “περί προστασίας προσωπικών δεδομένων” ως ισχύει, του Ν. 2774/1999 “περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα”, του Ν. 2472/1997 όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρ.8 του Ν. 2819/2000)
και του ευρωπαϊκού δικαίου: οδηγίες 95/46/ΕΚ – 97/66/ΕΚ και Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων/ΓΚΠΔ: ΕΕ 2016/679)
συμφωνούν και αποδέχονται την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με όσα περιγράφονται σε αυτή τη δήλωση

Σε καμία περίπτωση δεν παραχωρούμε, πουλάμε ή ενοικιάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Ο Πελάτης θα πρέπει να φορτώνει και να αποθηκεύει μόνο τα απαραίτητα για την λειτουργία του ιστότοπού του αρχεία κατά την χρήση της υπηρεσίας φιλοξενίας ιστοσελιδων και e mails σε servers που ανήκουν στην www.namecheap.com . Η Επιχείρηση “DartHost” ειναι μεταπωλητής Web Hosting.

Τα αρχεία και τα emails τα οποία πιθανόν να εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα τρίτων, διακινούνται και αποθηκεύονται προσωρινά στους servers της www.namecheap.com.

Η Επιχείρηση συλλέγει μόνο τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/πελατών που δηλώνονται τα οποία περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για λόγους ασφαλείας και για την αποτελεσματική διενέργεια και η λειτουργική και μηχανογραφική εξυπηρέτηση της μεταξύ τους συναλλακτικής σχέσης, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την εταιρία, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της μεταξύ τους συναλλακτικής σχέσης. Δηλαδή για να γίνει ενεργοποίηση των αντίστοιχων υπηρεσιών ( φιλοξενία ιστοσελίδων κτλ) και για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας με τον πελάτη για να του παρέχεται σωστή και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση και να είναι πλήρως ενημερωμένος για οτιδήποτε τον αφορά.

Η IP διευθυνση της σύνδεσης του στον ιστότοπο, ο χρόνος και τα στοιχεία για τα οποία έχει συναινέσει ο Πελάτης, συλλέγονται ώστε να αποδεικνύεται η συναίνεσή του για επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την www.namecheap.com.

Στην περίπτωση που ο χρήστης προχωρήσει σε εγγραφή ώστε να έχει την δυνατότητα να κάνει χρήση των υπηρεσιών μας, η Επιχείρηση, έχοντας λάβει την απαραίτητη συγκατάθεση του χρήστη, συλλέγει και αποθηκεύει τα παρακάτω προσωπικά στοιχεία προκειμένου να είναι δυνατή η αποστολή όλων των νόμιμων παραστατικών, καθώς και για την εξασφάλιση εύκολης επικοινωνίας.

Πληροφορίες για τα δεδομένα που συλλέγουμε.
Δεδομένα που συλλέγουμε
Τα στοιχεία που ζητάμε είναι:
Όνομα
Επώνυμο
Διευθυνση email
Διεύθυνση κατοικίας ή έδρας οργανισμού
Τηλέφωνο
Επωνυμία οργανισμού (αν εκπροσωπεί νομικό πρόσωπο)
ΑΦΜ, ΔΟΥ και επαγγελματική δραστηριότητα (αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αν εκπροσωπεί νομικό πρόσωπο)

Τα στοιχεία αυτα κρατούνται για όσο διάστημα διαρκεί η παροχή των υπηρεσιών μας και μετά το τέλος της συνεργασίας γίνεται πλήρη διαγραφή όλων των στοιχείων.

Χρόνος τήρησης Δεδομένων
Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται, φυλάσσονται και κρατούνται με ασφάλεια για την χρονική περίοδο κατά την οποία ο Πελάτης παραμένει εγγεγραμμένος σε κάποια από τις υπηρεσίες του DartHost και διαγράφονται μετά την λήξη της συναλλακτικής σχέσης, ανεξαρτήτως λόγου, με την DartHost ή κατόπιν αιτήματος του πελάτη.

Σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση DartHost δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων ή άλλων στοιχείων των πελατών της.

Η Επιχείρηση «Ζενιάκιν Ντένις – DartHost» (ΑΦΜ 142480580, Δ.Ο.Υ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ), που εδρεύει στις Ορεστιαδα επί των Ηρακλέους αριθ. 33 (στη συνέχεια «DartHost.eu») σας ευχαριστεί που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας.

Πολιτική cookies στο DartHost.eu
Όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται το site του DartHost, οι σελίδες που βλέπει σε συνδυασμό με τα cookies που εμπεριέχονται σε αυτές, κατεβαίνουν στην συσκευή του. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου (text files) τα οποία περιέχουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό, μέσω των οποίων ο server της www.namecheap.com είναι σε θέση να αναγνωρίσει τον υπολογιστή του χρήστη. Τα Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies) είναι τα cookies τα οποία αποθηκεύουν αποκλειστικά τις περιοχές του site που ο συγκεκριμένος υπολογιστής έχει προβάλει (επισκεφθεί) και για πόσο χρονικό διάστημα και περιλαμβάνουν session & persistent cookies:

Cookies επίσκεψης (session cookies), δηλαδή προσωρινά cookies τα οποία αποθηκεύονται στο αρχείο των cookies του browser της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια που το επισκέπτεστε και σβήνονται μόλις σταματήσετε να χρησιμοποιείτε (κλείσετε) τον browser. Αυτά ισχύουν για τους απλούς χρήστες (επισκέπτες) (καλάθι αγορών επισκέπτη) και για συνδεδεμένους πελάτες (για διατήρηση της σύνδεσης τους) έως τον τερματισμό του cookie (έως τη διαγραφή του από τον browser για τους επισκέπτες και δύο ώρες για συνδεδεμένους χρήστες).
Μόνιμα cookies (persistent cookies), τα οποία διατηρούνται στο αρχείο των cookies του browser της συσκευής σας ακόμα και μετά τον τερματισμό του προγράμματος πλοήγησης, σε κάποιες περιπτώσεις για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie) έως το σβήσιμο του cookie από τη συσκευή του χρήστη. Η χρήση των μόνιμων cookies γίνεται για να απομνημονεύουμε το όνομα χρήστη ή τις προτιμήσεις του χρήστη ως προς την παραμετροποίηση του ιστοτόπου μας.
Ο χρήστης μπορεί, όποτε επιθυμεί, να διαμορφώσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ενημερώνεται όταν εκδίδεται ένα cookie ή να καταργεί την εγκατάσταση των cookies. Εάν ο χρήστης έχει διαμορφώσει τον περιηγητή του (browser: Firefox, Chrome, Opera, Safari κτλ) να μην αποδέχεται (απορρίπτει) τα cookies, έχει την δυνατότητα να επισκεφτεί (περιηγηθεί) το site της DartHost ανώνυμα, ενώ στην περίπτωση που εγγραφεί σε κάποια από τις υπηρεσίες της, η αποδοχή τους είναι υποχρεωτική.

Contact Us:

Street Name, FL 54785

Visit our Location

(01) 54 214 951 47

Call us Anytime

Mon - Fri 08:00-19:00

Sat and Sun - CLOSED

Follow Us:

Stay in Touch: